אתר הרשמי

אמיתי


כל אחד כפי מה שיודע בנפשו גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנתרחק מאוד מה' יתברך, כמו-כן הוא צריך דייקא להתקרב להרבי האמת הגדול במעלה מאוד מאוד, כי כל מה שהוא קטן ביותר - הוא צריך רבי אמתי גדול ביותר.

רופא מומחה ונאמן


הצדיק האמת
הוא רופא מומחה ונאמן,
יודע כל החסרונות והחולאים של כל אחד,
ויודע איך לעסק ברפואתם בשלמות. 

ממון


הצדיק האמת שהוא הבעל תפלה
יש לו מאכלים כאלו, שכשזוכים לאכול ולטעום מאלו המאכלים - משליכים תכף תאוות ממון,
ומרגישים גודל הסירחון של ממון, שהוא מסריח כצואה ממש, עד שמתביישים מאוד עם הממון.
והממון הוא הבושה הגדולה מכל הבושות, וכל מי שיש לו יותר ממון הוא מתבייש ביותר.
וגם הקטנים במעלה וחסרי הממון מתביישים בעצמם גם-כן, על שהיו קטנים כל-כך בעיני עצמם מחמת חסרון הממון, כי עתה נתגלה להם שאדרבא הממון הוא עיקר הבושה.
ועל-כן העשירים מתביישים עוד ביותר, וטומנים עצמם במחילות עפר מגודל הבושה שמתביישים אחד מחברו, עד שאינם יכולים להרים פניהם כלל מפני הבושה.
כי מאכלים אלו של הבעל תפלה יש להם סגולה זו, שעל-ידם ממאסים בממון בתכלית המאוס ומשליכים אלילי כספם ואלילי זהבם.

משיח


מלך המשיח,
רק הוא יהיה השדכן שישדך ויקשר את כל ישראל עם הצדיק האמת,
ויודיע ויגלה להם עוצם תוקף רום מעלתו וגדולתו ותוקפו ועזוז נפלאות חכמתו ותורתו הנוראה עד אין סוף ואין תכלית מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב,
ועל-ידי זה יתקן כל העולם,
ויקרב כלם לה' יתברך,
וימלא כל הארץ דעה את ה'.
אשרי האזנים שזוכים לשמוע זאת. 

לרכוש נפשות גדולות


שנאזור חלצנו בלי עצלות,
ללבב את לבבנו הנלהב כאש לוהט,
להשתמש בצחות לשוננו החד והקולע
לרכוש נפשות גדולות של סופרים ומדענים - להלהיב לבם אל הצדיק האמת.

שהוא רק יחיד בעולם,
שהוא עיקר החידוש
והפלא של כל גדולי הצדיקים האמתיים בני עליה שהיו בכל הדורות.

הוא מכניע ומבטל ההבל והרוח שטות ושגעון של חכמות חיצוניות ואמונות כוזביות,
ומגלה אלקותו יתברך לכל באי עולם, על-ידי המאכלים המתבשלים באש של בית הבישול שלו. 

למצוא את הטוב


הצדיק האמת
הוא מטה כלפי חסד תמיד
ומוצא טוב בכל אחד מישראל

הוא יודע ללקט כל מיני שערות טובות
שנמצא בכל אחד מישראל
כל זמן ששם ישראל נקרא עליו,

ועל-ידי זה הוא עוסק ברפואות כל אחד
ואפילו עם חולה גדול מאוד מאוד בחולי הנפש,
הצדיק מוצא בו גם-כן נקודות טובות בחינת שערות,
דהינו מה שמנתק עצמו מרע לטוב כשערה,

ועל-ידי זה ממשיך גם עליו שכליות וצמצומים
עד שמכניס בו גם-כן השגות אלוקות,זהו עיקר גדולת הצדיק,
כשיכול לרפאות גם החולה הגדול ביותר,
כי כל מה שהחולה גדול ביותר - צריך רופא גדול ביותר.

וזאת הנקודה טובה כחוט השערה שיש בכל אחד הוא בחינת צינור וכלי שהצדיק ממשיך על-ידו גם עליו השגות אלקות.

עיקר האהבה ואחדות על-ידי השערות הנ"ל,
על-ידי שאין מסתכל על הרע שבחברו
רק משתדל בכל כוחו למצוא בו איזה טוב. -
אפילו אם נדמה לו שרעתו רבה מאד, אף-על-פי כן יחפש וימצא בו שערות טובות על כל פנים.

אפס קצה


שלום שלום לאהובי וחביבי כנפשי
הטוב ונחמד מפז,
החפץ להתדבק בעץ החיים.

יצו ה' את הברכה איתו
ויזכהו מעתה לילך בכל הדרכים והעצות העמוקות הנפלאות והנוראות הנובעים ממעייני הישועה
כל ימי חייו,
עדי יזכה לחזות בנועם ה' בזה ובבא.

אם אמרתי אספרה - אפס קצה!
מעוצם נפלאות חסדי ה' ופלאי פלאותיו שעשה עמנו בדורות הללו,
שהאיר בעולם - אור אמת קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד כזה שלא יכבה בשום אופן,
ומים רבים לא יוכלו לכבותו ונהרות לא ישטפוהו,
-       יקצרו המון יריעות.!!!

ואף-על-פי שהצד השני, הינו הסטרא אחרא, אורב וחותר בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד, ועושה את שלו בכל מה שאפשר לו לארוב ולחתור ולתפוס ברשתו חס ושלום,
עד אשר נדמה שאי אפשר לשבור הסתרות ומניעות ובלבולים ותאוות וסכסוכים ועיכובים וטרדות והשלכות והתרחקות וכו' וכו' כאלה,
עם כל זה, הצדיק הגדול ממשיך תיקונים נפלאים כאלה, עד שמאיר בחינת השגות אלוקות גם למטה למטה בדיוטא התחתונה מאוד שמעולם לא ירדה השכינה לשם,
כי בגודל כוחו יכול להאיר אפילו בהרחוקים מהתורה לגמרי חס ושלום, אם רוצים לקבל.

שיר המובחר


שיתגלה..
אור הצדיק הגנוז והצפון הנעלם מכל העולמות,
שיודע לנגן הניגון והשיר העליון והמובחר על כל השירים והנגונים שבעולם.

שעל ידי השיר הזה
הוא משבר ומבטל ומכלה לגמרי כל מיני שקר וטעות שבעולם,
הן השטותים והשקרים של המנהיגי שקר המנחשים וקוסמים שמתגאים ומושלים על עם דל שלא לשם שמים ורודפים אחר הכבוד והתנשאות להנאתם, והם מגבירים תאוות ניאוף וכפירה בעולם וגורמים מה שגורמים.
והן הטעותים והמבוכות וקושיות ואפיקורסות של חכמי הטבע שהם בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים הרבה הרבה מבני עמנו.

ה' יתברך ברחמיו הגדולים הבדילנו משני התועים האלה,
וציונו להתרחק מדרכיהם,
לברוח ולמלט נפשו מהם.

אהבת חבר


ברית אהבתנו לא תופר
ולא תכבה לעולם,

כמו שהזהיר רבנו ז"ל הרבה על אחדות ואהבת החברים,
ואמר "אנו באהבה תלויים".
"העולם צריך לתמה על האהבה שלנו".

ה' יודע פנימיות לבבי שהוא קשור ודבוק בעומק לבי באהבה יתרה, באהבה רבה ואהבת עולם באמת, בכל עת ובכל שעה,
והנני מוכן ומזמן למסור נפשי עבור טובתו וישועתו הנצחי. 

עזב הכל


ר' יצחק יהודה ז"ל מטפליק קודם התקרבותו לרבנו זצ"ל היה מפורסם גדול בעיירות רבות והיו נותנים לו פדיונות,
ואחר-כך כשהכיר אמיתתו של רבנו ז"ל, עזב והרחיק מעל עצמו הנהגת פרסומו
וקיבל על עצמו עול עבודתו יתברך בתמימות ופשטות,
ולא הסב את פניו גם מכל החרפות והבושות שהיה לו מחמת זה,
וישוב אל ה' בכל ליבו ונפשו כשאר אנשי רבנו ז"ל.

קשר


ר' יודל ז"ל, בתחילת התקרבותו, אמר לו רבנו זצ"ל:
כשרצונו להתקרב אל האמת אז מתגבר השקר, וכשמתגברים על המניעות ומשברים אותם, אז נעשה: משקר - קשר.
"אתה כבר תהיה מקושר אלי כל ימי חייך"  

כוחו גדול


אם נעשה עימנו מה שנעשה, יש לנו אב זקן ואנו בטוחים בכוחו הגדול כי רב הוא.

יש שדה עליונה


יש שדה העליונה
ששם גדלים כל הנשמות.
ואלו הנשמות צריכים בעל השדה שיעסוק בתיקונם,

וצריך כל אחד שרוצה לרחם על נשמתו
לבקש ולהתחנן הרבה לפני ה' יתברך כל ימיו
שיזכה להתקרב להצדיק הזה שהוא בעל השדה,
שהוא מסתכל על כל אחד להביאו אל התכלית האמתי, שהוא כולו טוב, כולו אחד.

אזי תחיה חיים


יעזרך ה'
להתחזק לחשוב מחשבות עמוקות
להתגבר ולהתקשר לאור הצדיק,
להכניס עצמך עמוק היטב בדברי רבנו ז"ל
בהתורות בהמעשיות ובהתפלות וכו',
ותכניס כל כחות נפשך וכל האש הקודש המושרש בלבך הישראלי בכל האוצרות שלנו,
אזי תחיה חיים
כי זולת זאת אין שום חיות כלל. 

אילן נאה


"אני אילן נאה ונפלא מאוד
עם ענפים נפלאים מאוד,
ולמטה, אני מונח בארץ ממש" 

ארץ ישראל


כפי מה שזוכה להתקשר ולהכלל בהצדיק האמת - כמו כן זוכה לירושת ארץ ישראל.

ארץ ישראל מקבלת קדושתה מהצדיק - שאצלו כל הברכות וההשפעות.

בזכות התורה שממשיך הצדיק - זוכים לארץ ישראל. 

הכל נחשב כ-לא!!!כל מה שנמצא בדברינו איזה שבח על רבנו ז"ל הקדוש והנורא מאוד, צריכים לידע:
שהכל נחשב כלא!!
ואינו אפילו כטיפה מן הים הגדול,
כי אי אפשר לספר בשבחו כלל.

כי היה נעלם בתכלית ההעלם משכל אנושי,
ואפילו צדיקים גדולים אי אפשר להם להשיג מקצת מעלתו.

ואין לנו שום השגה ותפיסה בו כלל,
כי אם על-ידי קצת התורות הנפלאים שגילה בספריו הקדושים והמעשיות הנוראות.

אשרי ילוד אשה שזכה למעלה כזאת - העולה למעלה למעלה,
מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב.

אשרי האיש
אשר יש לו זכות גדול כזה –
שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבנו ז"ל הקדוש והנורא אשר אין ערוך אליו,

חפץ חסד


ה' יתברך חפץ חסד הוא ורוצה לקרב המרוחקים, אף-על-פי שאין ראויים לקרבם, אבל אין יכולים להתקרב כי אם על-ידי התקרבות להצדיק, שעל-ידו עיקר תיקונו לנצח!

הולך לפנינואחי, אחוז עצמך, אל תרפה,
ותחדש עצמך כאילו היום נולדת,

אחי יקירי
אזור נא כגיבור חלציך
להתחזק איך שהוא, איך שהוא
בכל עוז
בכל כוחך - לשמח נפשך מאוד,

ותסמוך על כוחו של זקן דקדושה
זקן שבזקנים,
כי הוא הולך לפנינו תמיד בכל עת 
ומהפך הכל לטובה - עוונות לזכיות,
ומאיר לנו אור אלקותו יתברך
גם בתוקף התגברות החשך המר הזה העובר עכשיו. 

תכלית הטוב


הצדיק מסתכל בכל אחד ואחד להביאו אל התכלית הטוב ולסתום עיניו מהבלי העולם הזה!

השם אתך!!!


בוודאי הוא מלאכה גדולה ואומנות נפלא מאוד מאוד
להאיר הדעת באנשים רחוקים כאלה
שנכשלו כמו שנכשלו רחמנא לצלן,
במזידים גמורים בעוונות עצומים מאוד.

והצדיק הוא רחמן כזה
שאפילו להם הוא מאיר בטובו ורחמיו את הדעת הקדוש,
ומודיע להם: כי גם בכל המקומות המטונפים מאוד מאוד שנפלו לשם - גם שם נמצא ה' יתברך
ועדיין, עדיין ה' אתם ואצלם וקרוב להם.

 וצעק בקולו הקדוש: "גאט איז מיט דיר, בייא דיר, לעבין דיר" (ה' אתך, אצלך, לידך),
ועל-ידי זה הוא מגרש מהם הרוח שטות.

שלמות הצדיק


עיקר שלמות הצדיק הוא:
שיוכל להראות למי שהוא למעלה, ונדמה לו שהוא במדרגה עליונה - יהיה מראה לו שהוא ההיפוך.
וכן למי שהוא למטה במדרגה התחתונה - יהיה מראה לו שעדיין לא אבדה תיקותו ושגם משם יוכל לדבק עצמו אליו יתברך, לשוב אליו, כי אין שום ייאוש בעולם כלל.

מגביהה שפלים


אסור לאדם לייאש עצמו חס ושלום,
ואפילו אם נפל למקום שנפל
ונפילתו וירידתו גדולה מאוד מאוד רחמנא לצלן,
והוא מונח בשאול תחתיות ממש חס ושלום,
אף-על-פי כן אל יתייאש עצמו בשום אופן בעולם!!

כי הצדיק האמת, יש לו כח להחיות ולהרים את אלו שנפלו מאוד
לחזקם ולאמצם
לעוררם ולהקיצם
ולגלות להם: כי עדיין ה' אתם ועמם ואצלם וקרוב להם.

וכן להפך,
צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה, שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך! 

שמחת המלך


יש נפשות נפולות מאוד מאוד
שנפלו כמו שנפלו לתהום תחתיות
עד אין קץ,
עד שנאחז בהם הרע כל-כך
עד שאי אפשר להם בשום אופן לשוב לה' יתברך,

ואי אפשר שיהיה להם שום תיקון בעולם, כי אם על-ידי נשמת הצדיק האמת, שיש בכחו הגדול לתקן הכל, אפילו בכל המקומות ובכל הענינים העוברים עליו – להחיותו ולעוררו ולהקיצו ולהקימו מכל מקום שהוא,

ואז השמחה גדולה מאוד.
כי אין שמחה לפניו יתברך כמו בעת שמחזירים אליו את הרחוקים מאוד.

כמו שמחזירים להמלך את בנו שגרשו מעל פניו בעוונותיו,
ועל-ידי זה שנתרחק, קלקל בכל פעם ביותר, מחמת שנפל בדעתו - על-ידי שרואה גדל רחוקו מהמלך.. עד שטעה, ונדמה בדעתו שהמלך הרחיקו לעולם. ולא היה מצפה שישוב עוד אל המלך.
ובאמת יש להמלך צער גדול בכל עת, וזוכר את בנו הרחוק בכל עת.
וכשנמצא אחד שמרחם על המלך ועל בנו, והולך אל המקום המזוהם שנפל לשם, ומרמז לו רמזים, ומתנהג עימו בחכמה נפלאה, פלא והפלא, עד שמכניס בו הרהורי תשובה ומחזירו אל המלך - כמה שמחה ותענוג גורם אל המלך עד אין שיעור,

כי זה עיקר שמחתו וגודלתו ותענוגיו ושעשועיו של המלך יתברך, כשמחזירים אליו הרחוקים מאוד ועולים ונתקנים מחרפת עוונותיהם העצומים, איך שהוא, איך שהוא, אפילו אם עברו מה שעברו חס ושלום.

כלי נפלא


לבי יקירי,
אשר כלו רצוף אהבה אל הצדיק

הצדיק, שיש לו כלי נפלאה
שכשמניחים אותה על איזה מין חיה ובהמה שבעולם – מיד היא מתחלת לנגן הניגון הנפלא והנעים מאוד מאוד,
שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כלם כאין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. 

כבד פה


יש צדיק גדול נפלא ונורא מאוד, שהוא חכם גדול ונפלא
 ויש לו שלמות הדיבור – פה נורא ונשגב מאוד בתכלית השלמות.

והוא מליץ ודברן נפלא מאוד,
ויכול לדבר חידות ושירים נפלאים –
עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותו.

ובאלו השירים והחידות שהוא יודע, יש בהם כל החכמות
שבהם תלוי עיקר חיות וקיום כל העולם עם כל הנבראים כולם.

וזה הצדיק, דייקא נראה בעיני העולם ככבד-פה,
מחמת שהדיבורים של העולם שאינם שבחים לה' יתברך - אין בהם שלמות, על-כן הוא כבד-פה מאלו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות.

אבל באמת אינו כבד פה כלל,
רק אדרבא הוא מליץ ודברן נפלא בשלמות גדול שאין שלמות אחריו,
רק מחמת גודל הפלגת שלמות מעלתו ומדרגתו הגבוה והעצומה והנוראה מאוד, וכן מחמת תוקף התגברות ההעלמה והסתרה של זה העולם, על-כן הוא נראה בעיני העולם ככבד-פה.

וכשמתחילים בני העולם לפקח על עסקיהם, היינו לחשוב מחשבות לתקן החיים טובים שנתקלקלו אצלם, אז כלם מודים על האמת:
שכל התיקון של כל הצדיקים וכן התיקון של כל באי עולם תלוי רק בהצדיק הכבד-פה הזה!

גדול במעלה


הצדיק הגדול במעלה מאוד שזיכך עצמו מכל וכל
הוא אינו מת כלל!

כי גם לאחר הסתלקותו הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו
מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל-כך עד שיכול לתקן הכל.

כי עיקר התיקון צריכין לקבל ממקום הגבוה ביותר,
וכל אחד כל מה שקלקל יותר ויותר חס ושלום, הוא צריך לקבל התיקון מבחינה הגבוהה ורחוקה עוד יותר,
עד שיש שפגמו כל-כך -
בפרט עתה בדורות הללו,
שאי אפשר להם להתקן רק על-ידי הצדיק הגדול במעלה יותר.

וכל מה שהוא חולה ביותר - הוא צריך רבי גדול ביותר.

כי צריכים לזה רבי גדול
שיהיה צדיק
וחכם בחכמה אמתית
במעלה מופלגת ועצומה מאוד מאוד

שיהיה צדיק שידע איך להמשיך תיקונו מבחינה גבוהה ורחוקה מאוד באופן שיוכל לתקן מקלקל כמותו. 

שני ציפוריםיש שני צפרים,
אחד זכר ואחד נקבה,
והם רק זוג אחד בעולם,

והשני צפרים הנ"ל נתעו ונתרחקו זה מזה,
עד שאין יכולים למצוא אחד את חברו.

וכשמגיע הלילה
אז מיללין בקול יללה גדולה מאד,
כי כל אחד מילל על זוגו.

והשני צפרים אלו מרמזים בשורשם על יחוד קודשא בריך הוא וכנסת ישראל,
שעיקר הגאולה תלוי בחיבור שני הציפורים אלו.

ויש צדיק אחד,
שיש לו צוואר יפה ונפלא מאוד
וקול נפלא מאוד.

וכל מיני קולות שבעולם - כלם הוא יכול להוציאם בקולו,
היינו כי הוא יכול לכוון לעשות בקולו כמו כל מיני הקולות שיש בעולם של כל מיני חיות ועופות ושל כל מיני כלי שיר וכיוצא בזה.

וגם הוא יכול להשליך קולות,
היינו שבמקום שהוא מוציא הקול לא יהיה נשמע הקול כלל, רק ברחוק יהיה נשמע שם הקול,

ועל-ידי כוחות אלו, הוא יכול להמשיך ולחבר את השתי צפרים הרחוקים שנתעו זה מזה ולייחדם זה עם זה ולהשקיט יללתם ולגמור התיקון בשלמות.
כי עיקר הגאולה תלוי בחיבור שני הציפורים הנ"ל.

אך..
מחמת שיש הבלי עולם,
וזה הצדיק הנ"ל אינו רוצה להוציא שום הבל ורוח ונשימה בהבלי העולם,
על-כן הוא דייקא נראה בעיני העולם כמו שצווארו עקום..
כי הוא באמת מעקם צווארו לגמרי מהבלי העולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם.
אבל באמת אין צווארו עקום כלל,
רק אדרבא יש לו צוואר שווה ויפה מאוד וכו' כנ"ל,
וסוף כל סוף בודאי יחזיר למוטב את כל העולם וכל העולם יתקן על-ידו בשלמות.

ממשלת הצדיק


הכלל:
שהממשלה ביד הצדיק
לפעול פעולות כרצונו,

ועיקר הממשלה:
להאיר ולעורר לב ישראל לעבודת ה' יתברך.

על-כן העיקר שיתקשר לצדיק האמת
וממנו יקבל כח והארה והתעוררות לה' יתברך
עד שישוב אל ה' באמת.

בירורי הצדיק


עיקר עבודת הצדיק:
לברר ולהעלות הטוב מעומק הרע.

והוא מעלה אפילו את הנפשות הנפולות מאוד
על-ידי שמוצא להם זכות,

ואפילו לרשעים גמורים הגרועים ביותר עד שיצאו מכלל ישראל על-ידי מעשיהם הרעים, כל זמן ששם ישראל נקרא עליהם, הוא עדיין מחפש ומבקש ומוצא איזה זכות כל שהוא, ועל-ידי זה מעלה אותם גם מועמק הרע, ונתברר הטוב ונדחה הרע ונתבטל לגמרי.

וזה בחינת התגלות משיח.

להציל נפשינו


לבי יקירי,
צריך שתשים לבך, שכל מה שאנו מדברים מגדולת רבנו ז"ל, אין כוונתנו לדיבורים בלבד, כי אם לילך בזה ולהציל נפשנו על-ידי זה - מהגיהינום של העולם המלא צער ומכאובות...

מה נעשה?


חמדת ליבי
הנחמד מפז ומפנינים
שכלתה נפשו להצדיק -
הפותח גידי קושיות ליבנו
בל נתפס ברשת תאוותינו
ובל נישן ימינו ושנותינו.

ה' יאריך שנותיו בנועם העליון
באופן שיסלק ויבטל חכמתו ושכלו נגד מתיקות אור הדעת של הצדיק החכם האמתי בחינת משיח.

אחי לבבי,
אהה!!!
העולם ישנים, עד מתי נישן עוד?
הזמן הולך והומה וסוער ורץ
ופורח מאוד יותר מצלו של עוף הפורח באויר,
והגוף אפשר עכשיו בא יומו...
ומה נעשה ליום אחרון?

אין חכמה ואין עצה
כי אם לברוח לצדיק האמת
זקן שבזקנים, סבא דסבין,
בחיר מבחירי צדיקיא,

הצדיק, שבעצם גדולתו ונוראות כוחו
יכול לתקן הכל
אפילו נפשות פגומות ומקלקלות כל-כך עד שאי אפשר להם להתקן בשום פנים.

הצדיק האמתהצדיק האמת- הוא בחיר שבצדיקים,
מגלה ומאיר בלב האדם עצות עמקות מאוד מאוד, עצות קדושות אמתיות - לתוך תוקף החושך הגדול המתגבר ומשתטח על האדם בכל פעם להחשיך הכל חס ושלום.

הצדיק האמת - הוא בחינת משה,
הוא ממשיך תורה ממקום עליון נורא ונשגב כזה בשכל נפלא כזה, עד שיש כח בתורתו להשיב ולהחיות כל הנפשות שיעסקו בתורתו לעולם ועד!

הצדיק האמת – הוא בחינת משיח,
כל התיקונים שבעולם נעשין רק על ידו
וכל אחד ואחד כפי מה שמתגבר להתקרב לזה הצדיק ולהטות אוזנו וליבו לדבריו היטב ולהאמין בו, כמו כן יוצא בכל פעם מכל המקומות הרעים שבעולם שנדח לשם, ויעלה אותו ויתקנו!

ידו על העליונה


אף שקליפת המן-עמלק אורב על הצדיק האמת להעלים אותו לגמרי חס ושלום,
 אף-על-פי כן עצת ה' היא תקום,
ואתה מרום לעולם ה',
ולעולם ידך על העליונה,
והוא יתברך גומר את שלו.
ודייקא על-ידי התגברות תוקף ההעלמה כל-כך, על-ידי זה נתרומם ונתעלה אחר-כך אורו ביותר, ובסוף כל סוף נתהפך כל זה לטובה ונתקן העולם בשלמות על-ידו.

לחם ומים...לו רק נזכה..
להתאבק
להתייגע
לחשוק...
לטעום מהחיים טובים של הצדיק האמת,

שהכין כלים למשיח צדקנו,
והמשיח ילחם בהם לתקן את העולם.

הצדיק,
זוכה לחיות חיים טובים שאין בהם שום חסרון,
והוא דייקא נקרא "חרש", מחמת שאינו שומע כלל שום קול של זה העולם,
כי כל הקולות של זה העולם כולם הם חסרונות, כי כל אחד צועק על חסרונו...
ואפילו כל השמחות שבעולם - הוא רק מחמת החיסרון שחסר לו, ונתמלא לו.

ואצל הצדיק, ה"חרש" הזה,
כל העולם כלו אינו עולה אצלו לכלום, בשביל שישמע החיסרון שלהם...
הוא חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון כלל,

והחיים הטובים שלו הם לחם ומים...
אבל בהלחם והמים שלו יכולים להרגיש כל הטעמים וכל הריחות וכל מיני עונג שבעולם, עד שיחיו כל העולם על-ידם חיים טובים באמת.

פורים גדול
נאמן לבי
הדגול בנשמה גבוהה ויקרה,
שנשאו ליבו לחתור ולמצוא המים עמוקים שמהם גדלה האמונה לכל דור,
אשרי חלקו.
שלום וישע רב.

עלינו לעשות פורים גדול
בשמחה רבה
בכל יום ויום.

על הנסים והנפלאות הנוראות פלאי פלאות
אשר הפליא ה' חסדו עימנו בדורות הללו
שזכינו להיות בחלקו של הצדיק,
אור החדש,
חידוש שבחידושים
פלא נורא ונשגב.

שהוא המנהיג האמיתי היחידי שבדורנו,
הצופה ומביט עד סוף כל הדורות –
להעלותם משמד לרצון
ולתקנם בתכלית התיקון.

הממשיך אמת כזה בעולם
שהוא שורש תכלית האמת לאמיתו
שאי אפשר לקלקלו בשום אופן,

שעל-ידו עיקר ביטול השקר בשורשו
לגמרי
עד קצה אחרון!

רמזים קדושים


ה' יתברך שולח אחרינו
וקורא אותנו בכל עת
ומרמז לנו רמזים קדושים להתקרב אליו יתברך.
וצריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, להבין רמיזותיו. 

נצחון אמיתי


כל עובדא ותנועה קלה, שהאדם מתגבר לעשות בשביל התקרבות להצדיק, הוא יקר מאוד בעיני ה' יתברך
ותכף הוא מנצח הרבה
ניצחון אמיתי ונצחי
שיישאר קיים לנצח.

תקותינו!אם אמנם מעשינו אינם עולים יפה,
ועשינו מה שעשינו,
וקלקלנו מה שקלקלנו,
ונתרחקנו כמו שנתרחקנו,
ובאנו למה שבאנו,
עד שהחרבנו את בית החכמה
ושרפנו את היכלי השכל
והגלינו את דעתנו למקום שהגלינו,

אבל ה' יתברך עושה את שלו
וחסדי ה' לא תמו
ולא כלו רחמיו,

כי לא דבר ריק הוא
מה שסיבב ה' יתברך עימנו כמה וכמה סיבות ותחבולות -
שזכינו לידע שיש בעולם רבי אמת כזה !
המקיים את כל העולם כולו עד הסוף
כפי הדור וכפי האדם והמקום והזמן,
ומעלה גם את הירודים מאוד מאוד מתכלית תכלית הירידה עד תכלית העלייה
למעלה למעלה.

אילו כל הימים דיו
וכל אגמים קולמוסים
ובני-אדם לבלרים
ולשונות מקלסים –
אין מספיקים...

אין מספיקים להודות
ולהלל
ולספר על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות, רבבות רבבות נפלאות נוראות וניסים וחסדים כאלו שלא נשמעו מעולם...

על אשר המשיך בכוחו הגדול
לרחם את אשר אינם ראויים לרחם,
ולחון את שאינם הגונים לחון,
כמונו היום בדור עני כזה!

אשרינו שזכינו להינצל בניסים ונפלאות מלהיות מתנגד וחולק על הצדיק האמת
שכל תיקון נפשות ישראל על-ידו
וכל עיקר הגאולה תלוי בו.
הוא חיינו,
הוא תקותנו.

אוי להם להחולקים עליו...
עליהם נאמר "ומקלליו יכרתו",
כי הם נכרתים משורשם
ויורדים חיים שאולה
ואינם יכולים להגביה עצמם למעלה.

אבל הצדיק האמת
הוא בעל חסד ורחמים כזה!
עד שסוף כל סוף - יעלה ויתקן גם את אותם הנפשות של החולקים עליו גם-כן, 

יקירי


יקירי,
המבין דבר מתוך דבר
החותר חתירות למצוא את הצדיק
שכל תקוותך ותיקונך על-ידו,
אלמלא הצדיק לא בא לעולם - אלא בשביל זה - די.
שלום רב.

ההתקשרות להצדיק,
כי בכחו הגדול, יכול גם הרחוק והירוד בירידה עמוקה בלי קץ – להתקרב לה' יתברך. 

אשרי המבלה ימיו להתגעגע


אחי, ליבי הנעים,
המשוטט ומתפזר בכל השערים
לחפש את קול השירים והחידות של הצדיק האמת
הצדיק שמגלה אמיתת האמת בעולם עד תכלית שלמותו,
הצדיק שמבטל שורש אחיזת השקר בשורש שורשו,
אשרי לו,
אשרי המבלה כל ימיו להתגעגע ולהשתוקק ולכסוף לזה.
שלום וחיים ארוכים!

נחל נובע מקור חכמה
לידיד ליבי
התאב וכמה לחזות במחזות הצחצחות הצפונות וגנוזות.
ירומם ה' קרן ישעו
 ויפקח עיני שכלו - להבחין ולראות האמת עין בעין.

בימינו בא שודד בגבולנו
והוא ראש לכל צוררינו,
שם מצור ברזל עלינו,
טמן מוקשים בדרכנו,
פרש רשתות לרגלינו,
עיניו לטש ושניו חרק עלינו –
להתגולל ולהתנפל עלינו לכלותנו ולהשמידנו מיהדותנו,
ובכל יום ויום מתחדש ומתגבר עלינו כוס תרעליו להשקותנו,
ואין ביכולתנו כלל לעמוד כנגדו.

לכן הפליא ה' לעשות עימנו
והקדים רפואה למכה!
והוריד לנו הצדיק האמת, ראש ומובחר מכל בחירי צדיקיא,
נחל נובע מקור חכמה,
שהוא הרבי ומנהיג היחידי שבדורנו ושל כל דורות הבאים.

להשקות כל הארץ חכמה ודעה את ה'
בנהרי ונחלי חכמתו ותיקוניו ועצותיו העמקות והתמימות.
לטהר טמאים,
להרחיץ צואים,
להלבין כתמים,
לזכות אשמים,
לכפר זדונים,
לקרב רחוקים,
לקבץ נדחים ואובדים,
להוציא ממסגר אסורים,
לתת חופש לשבויים,
להחיות רוח שפלים,
לשמח לב נדכאים ונדוים.

אשרי הזוכה להנצל –
מן הטועים והתועים בחושך ואפלה, לבל יראו ויביטו באור הצדיק האמת, שהוא שורש כלל כל הצדיקים שבכל הדורות,
והוא יגמור בשלמות כל התיקונים שהתחילו הצדיקים שבכל הדורות לתקן העולם,
 כי גם הצדיקים הגדולים עדיין לא גמרו עניין זה בשלמות
ורק הוא יגמור כל התיקונים
ויתקן כל העולם בתכלית השלמות.

ובגודל כוחו
יכניע ויבטל כל המינות ואפיקורסות מן העולם
וימשיך אמונה גדולה בעולם בתכלית השלמות
 וישובו כל באי עולם לה' יתברך ויקיימו כולם את התורה,
ויאיר לכל אחד התגלות אלקותו בהתגלות נפלא מאוד
אשר עדיין לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם.